Daltonská výuka

 
Principy daltonské výuky a dalton na naší škole

Hlavní myšlenkou daltonské výuky je podporování aktivní práce žáků. Je zde kladen důraz na rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci. Žáci jsou vedeni k hodnocení své práce.

Základem daltonu jsou tři principy:  zodpovědnost, samostatnost, spolupráce.

Ve výuce jsou stanoveny úkoly, které by měl žák v daném čase zvládnout. Žáci si volí pořadí úkolů, spolupracovníky a někdy i místo, kde budou pracovat. Po splnění  plánu si žáci mohou ve zbývajícím čase zvolit z nabídky dané učitelem na základě svého zájmu  činnost, které se chtějí věnovat. Jsou to připravené úkoly, zaměřené na opakování a rozvíjení učiva, nebo zájmové činnosti, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte.

Děti jsou v daltonské výuce vedeny k větší samostatnosti, smysluplnému plánování práce, zodpovědnosti za svou práci, k hodnocení své práce. Během daltonské výuky dochází k trvalejšímu upevňování vědomostí, neboť nejvíce se žák naučí a nejlépe si zapamatuje, když k poznání dospěje samostatně a případně se o své poznání podělí se spolužáky. 

I.stupeň

Prvky daltonského vyučování samostatnost, zodpovědnost, spolupráce jsou na 1. stupni naší školy uplatňovány v daltonských blocích.

Samostatnost – děti si volí z připravených úkolů z různých předmětů a zpracují je podle svých schopností samostatně nebo ve skupinách s pomocí literatury nebo spolužáků.

Zodpovědnost – Práce na samostatných i skupinových úkolech je motivující a vede děti k zodpovědnosti za kvalitně odvedenou práci.

Kvalita práce je hodnocena většinou slovně ihned v závěru bloku dětmi i učitelem a následně počtem bodů za kvalitu odvedené práce, jejichž evidence souvisí s další motivací žákovských učebních činností. Žáci jsou vedeni v rámci daltonské výuky k vlastnímu hodnocení splněných úkolů, k plánování práce a stanovování si cílů.

Spolupráce – snažíme se o stále častější zařazování daltonských bloků se zaměřením na mezipředmětové vztahy, opakování učiva, rozšiřující učivo, vzájemnou pomoc a spolupráci apod.

Rozvoj daltonského vyučování postupuje od kratších daltonských bloků v 1. ročníku až po delší daltonské bloky ve vyšších ročnících podle náročnosti učiva a s přihlédnutím ke schopnostem žáků. Principy daltonského vyučování přirozeně prostupují i do vyučování v klasických hodinách a umožňují tak dětem jejich individuální rozvoj prostřednictvím nabídky rozšiřujících a nadstandardních úkolů.

V rámci spolupráce mezi třídami a oběma pracovišti organizujeme vzájemné vánoční a velikonoční besídky a dílny nebo zajímavé akce ke Dni dětí, Dni Země, Čarodějnice, projektové dny apod.

 

Do 1. A chodí 20 dětí. Z toho 7 chlapců a 13 děvčat.  Sídlíme ve 2. patře v učebně č. 206. Třídní učitelka, Šárka Vojáčková  - kabinet č. 202

ŠD - p. vychovatelka J. Leciánová - ŠD č. 13 (v prostorech u školní jídelny)